u bent hier: Homepage Algemene voorwaarden voor cliënten

Cliënt bij het Helen Dowling Instituut

Wij willen je zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening. Wanneer je toestemming geeft voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom goed door.

Het driehoekige pand van het Helen Dowling Instituut in de bossen van Bilthoven steekt mooi af tegen de helderblauwe hemel.
Wanneer de behandeling betrekking heeft op een cliënt tot 16 jaar, richten wij ons met deze informatie tot de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt.

1 In behandeling bij het Helen Dowling Instituut

Je hebt je aangemeld bij het Helen Dowling Instituut (HDI) of bent door een zorgverlener verwezen. De verwijzer heeft in de verwijsbrief aangegeven of het om een verwijzing voor de generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ gaat (zie ook 2. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)).

Inmiddels heb je  onze ‘HDI-Vragenlijst bij intake’ ingevuld en heb je een afspraak voor een intakegesprek met een van onze psychologen. Afhankelijk van de ingeschatte complexiteit van de problemen of de zorg die je nodig hebt wordt eventueel een tweede intake ingepland. Daarbij kan een andere psycholoog of psychiater betrokken worden. De psycholoog die de eerste of tweede intake doet is voor de duur van de wachttijd tot behandeling jouw aanspreekpunt, ook wel indicerend regiebehandelaar genoemd.

2 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

2.1 Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Iedereen met lichte tot matige psychische klachten valt onder de BGGZ. Een behandeling binnen de BGGZ is kortdurend en is onderverdeeld in vier ‘producten’, die variëren in duur. Van tevoren wordt met je afgesproken wat de verwachte duur van jouw behandeling zal zijn.
De behandeling kan plaatsvinden in de vorm van gesprekken op locatie, al dan niet in combinatie met e-health (dit zijn online hulpverleningsmodules) of (beeldbel)gesprekken.

2.2 Specialistische GGZ (SGGZ)

Er kan ook sprake zijn van meerdere klachten die elkaar beïnvloeden, waarvoor langduriger hulp noodzakelijk is. Dan word je behandeld in de SGGZ. Dit is zorg bij meer complexe psychische klachten. Ook in de SGGZ zal behandeling plaatsvinden in de vorm van e-health, face-to-face gesprekken, of een combinatie van (beeldbel)gesprekken en e-health.

2.3 Jeugdzorg

Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar geldt dat hulp bij psychische problemen vergoed wordt door de gemeente waarin je woont. Aangezien het Helen Dowling Instituut een beperkt aantal aanmeldingen voor jeugd- en jongerenzorg heeft, zijn er geen afspraken met gemeentes gemaakt. Wij factureren de behandeling aan de ouders/verzorgers. Je kunt vervolgens zelf een declaratie indienen bij jouw gemeente. Of en hoe jouw gemeente de kosten vergoedt valt buiten onze verantwoordelijkheid.

3 Crisis en spoed

Het Helen Dowling Instituut biedt zorg binnen kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) en beschikt niet over een crisisdienst.

Wanneer je al een intake hebt gehad en er is binnen kantooruren sprake van  acute spoed of crisis, neem dan contact op met jouw regiebehandelaar voor overleg. Wanneer je nog geen intake hebt gehad of er is buiten kantooruren sprake van spoed of crisis, dan kun je terecht bij de huisartsenpost.

4 Wachttijd

Actuele wachttijden

Je vindt de actuele wachttijden voor de verschillende locaties op  onze website. Hierbij de directe link: hdi.nl/wachttijden Deze worden wekelijks aangepast.

5 Intake en behandeling

Voordat je op intakegesprek komt, is het belangrijk  je te informeren over de daaraan verbonden zorgkosten en welke gegevens wij verwerken. Uitleg hierover vind je in paragraaf 9 en 10.

5.1 Regiebehandelaar

5.1 Regiebehandelaar

In het kader van het naleven van de kwaliteitsnormen uit het Landelijk Kwaliteitsstatuut, werkt het Helen Dowling Instituut met twee soorten regiebehandelaren: de indicerend regiebehandelaar en de coördinerend regiebehandelaar. Het kan voorkomen dat de rollen van indicerend en coördinerend regiebehandelaar door één behandelaar worden uitgevoerd.

Indicerend regiebehandelaar

Jouw indicerend regiebehandelaar voert met jou het intakegesprek. Dit is altijd een BIG-geregistreerde psycholoog of psychiater, wat betekent dat dat deze is ingeschreven in het Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG)-register. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het stellen van een diagnose en de indicatiestelling voor passende zorg. Het kan voorkomen dat je na het eerste intakegesprek een andere indicerend regiebehandelaar krijgt. Dit is het geval wanneer tijdens de eerste intake wordt ingeschat dat het voor een goede indicatiestelling nodig is een specialist te betrekken. De indicerend regiebehandelaar is ervoor verantwoordelijk dat je betrokken bent bij besluiten over je diagnose en de behandelovereenkomst.

Coördinerend regiebehandelaar

Naast de indicerend regiebehandelaar krijg je te maken met een coördinerend regiebehandelaar. Deze voert doorgaans het grootste deel van de behandeling uit en is het centrale aanspreekpunt tijdens je behandeling. Hij/zij zorgt ervoor dat je een behandeling krijgt volgens de geldende zorgstandaarden en -richtlijnen. De coördinerend regiebehandelaar zorgt er ook voor dat er een goede afstemming is tijdens jouw behandeling, zowel met jou als tussen de betrokken behandelaren. Bij evaluaties zorgt de coördinerend regiebehandelaar ervoor dat de indicerend regiebehandelaar wordt betrokken in de vorm van overleg of door aanwezigheid bij een evaluatiegesprek.

Gegevensuitwisseling

Binnen de specialistische GGZ worden het behandelplan en de eventuele afstemming altijd besproken in een van de multidisciplinaire teams en schriftelijk vastgelegd in het medisch dossier. In deze teams zit altijd een klinisch psycholoog of een psychiater.

Op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) mogen persoonsgegevens uitgewisseld worden met personen die rechtstreeks bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. Wij vragen je uitdrukkelijke toestemming voordat wij je gegevens op andere gronden willen uitwisselen.  

5.2 Intakegesprek

In het intakegesprek bespreekt de indicerend regiebehandelaar samen met jou je klachten, je behandeldoelen en de verschillende behandelmogelijkheden. Van jou wordt verwacht dat je alle informatie verstrekt die nodig is om een diagnose te stellen en een indicatiestelling voor passende zorg te doen. De indicerend regiebehandelaar zal uitleggen welke behandelmogelijkheden passend zijn.

Samen bekijk je welke behandelmogelijkheid je het meeste aanspreekt. Je krijgt informatie over het te verwachten effect en de mogelijke neveneffecten van je behandeling.

Vervolgens bespreekt de indicerend regiebehandelaar met jou welke diagnose het best passend is bij jouw klachten. Dit wordt samengevat in een (voorlopige)  behandelovereenkomst.

(Voorlopige) behandelovereenkomst

Wanneer er in het kader van jouw behandeling een zorgaanbieder van buiten het Helen Dowling Instituut betrokken is, worden afspraken over de samenwerking ook hierin vastgelegd. Je kunt jouw behandelovereenkomst inzien en accorderen vanuit jouw cliëntportaal. Wij sturen na de intake een brief naar jouw verwijzer waarin wij deze op de hoogte stellen dat je bij ons in zorg bent. De behandelovereenkomst kan tijdens de behandeling in overleg met jou en de indicerend regiebehandelaar worden aangepast.
Je kunt te allen tijde de behandeling stoppen.

Het Helen Dowling Instituut heeft een zorgplicht en kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden of in goede overeenstemming met jou.
In het geval jij en de indicerend regiebehandelaar niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot de diagnose en/of de behandelovereenkomst wordt overlegd met de teamleider patiëntenzorg of diens vervanger.

5.3 Geen vervolg na intake

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat het Helen Dowling Instituut geen voor jou passend aanbod heeft, word je terugverwezen naar je verwijzer. In dat geval proberen we een advies te geven wat beter bij je past. De kosten voor het intakegesprek en eventueel overleg met jouw verwijzer worden bij je zorgverzekeraar gedeclareerd en tellen mee voor je eigen risico.

5.4 Wachttijd tot behandeling

In het intakegesprek is een plan gemaakt voor de eerste fase van je behandeling. Je kunt in deze periode aan de slag met jouw doelen door gebruik te maken van e-health, deel te nemen aan de startgroep of andere afspraken die met jou zijn gemaakt.

5.5 E-health

Als je start bij het Helen Dowling Instituut krijg je jouw eigen account in Karify. Dit is een beveiligde behandelomgeving waarmee je behandeling digitaal ondersteund wordt. Ook kunnen eventuele beeldbelgesprekken via dit medium plaatsvinden. Je kunt via dit account met jouw behandelaar communiceren. De toegang tot jouw account is gratis.

Het Helen Dowling Instituut beschikt over een aantal e-healthmodules waarmee je thuis aan de slag kunt met het werken aan bepaalde behandeldoelen. De indicerend regiebehandelaar zal met je bekijken welke modules voor jou geschikt kunnen zijn en zal je helpen met de opstart.

Specifieke behandelmodules kun je doorlopen via onze e-health omgeving Karify. Daarnaast hebben we voor alle cliënten een Welkomstmodule die klaarstaat in het cliëntportaal van jouw Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

5.6 Online ‘Welkomstmodule’

De Welkomstmodule is bedoeld om je te voorzien van goede basisinformatie over de psychische impact van ziekte, over wat onze zorg inhoudt, en ook over wat je mogelijk zelf al kunt doen terwijl je wacht op de start van jouw behandeling. Ook wordt er informatie aangeboden over hulpbronnen buiten het Helen Dowling Instituut.

5.7 Startgroep ‘Psychische gevolgen van kanker’

In deze groepsbehandeling krijg je inzicht in de invloed en gevolgen van je ziekte op jouw gevoelens, gedachten, sociale leven en energiehuishouding. Daarbij worden je oefeningen aangeboden die je kunnen helpen om te gaan met de gevolgen van kanker.

5.8 Behandeling

Je behandeling vindt plaats volgens de geldende richtlijnen en normen. Het voorkomen van terugval is altijd onderdeel van de behandeling.
Je mag van jouw (regie)behandelaar(s) verwachten dat hij of zij zorgvuldig met je gegevens omgaat en je met respect en zorgvuldigheid aanspreekt. Om je behandeling goed te laten verlopen vragen we je om actieve inzet tijdens de behandeling. Ook dien je jouw behandelaar te informeren over belangrijke informatie die relevant is voor de behandeling. Daarnaast verwachten we dat je behandelafspraken nakomt of tijdig (binnen 24 uur) afzegt door te bellen naar ons secretariaat (030 252 40 20).

5.9 Medicatie

Soms kan het in het kader van jouw behandeling nodig zijn om ondersteunende medicatie voor te schrijven. We overleggen met jou of dit het beste via jouw eigen huisarts kan of dat het zinvol is een consult bij een van onze psychiaters in te plannen.

5.10 Afsluiting/nazorg

De (regie)behandelaar bespreekt met jou de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Indien je hier toestemming voor geeft, verstuurt je regiebehandelaar een eindrapportage om jouw verwijzer te informeren over de resultaten van de behandeling en een eventueel vervolgadvies.

5.11 Uitwisseling informatie met derden

In het kader van de behandeling vinden wij het belangrijk om jouw huisarts/verwijzer te informeren over de voortgang. In de verwijsafspraken GGZ is opgenomen dat de huisarts/verwijzer geïnformeerd wordt wanneer iemand in zorg komt na de intake, bij bijzonderheden of wijzigingen in het behandeltraject, in ieder geval na een jaar behandeling, en bij afsluiting.  

Medisch beroepsgeheim

Jouw behandeling bij het Helen Dowling Instituut valt onder het medisch beroepsgeheim. Wij verstrekken alleen gegevens aan derden wanneer je daarmee akkoord bent. Bij het aangaan van de behandelovereenkomst vragen wij je om aan te geven of je in principe akkoord bent met het verstrekken van informatie aan jouw huisarts/verwijzer. Bij het verstrekken van inhoudelijke informatie geven wij je  eerst inzage en daarna vragen wij om je toestemming. Er zijn echter ook uitzonderingen op het beroepsgeheim, waarbij het meestal gaat om het voorkomen van schade voor jezelf of derden waarbij geen andere oplossing wordt gezien.

6 Online modules Minder moe en Angst

Deze paragraaf is van toepassing op de hierboven genoemde losstaande e-healthmodules.

6.1 Intake

Als je jezelf hebt aangemeld voor een van onze e-healthbehandelingen krijg je een reguliere intake bij één van de indicerende regiebehandelaren die óók e-healthbehandelingen geeft. Het kan zijn dat we je een ander soort behandeling adviseren, die beter past bij je zorgvraag. In dat geval overleggen we met je of we je een beter passend behandelaanbod bij het Helen Dowling Instituut kunnen bieden of dat we je terugverwijzen. We proberen in dat geval een advies te geven over een beter passend behandelaanbod.

6.2 Online behandeling

Na jouw goedkeuring van de behandelovereenkomst wordt de behandeling online uitgevoerd. Indien gewenst kan de behandelovereenkomst  tijdens de behandeling in overleg  worden aangepast.
Je kunt te allen tijde de behandeling stoppen. Het Helen Dowling Instituut kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden, wij geen passende zorg kunnen leveren of in goede overeenstemming met jou.

6.3 Privacybescherming

Het Helen Dowling Instituut zorgt ervoor dat jouw gegevens niet kunnen worden ingezien door onbevoegden. De internetpagina waar je de gegevens op invoert, maakt deel uit van een beveiligde omgeving waar derden geen toegang toe hebben. Daarnaast worden gegevens versleuteld verzonden. Uitgebreide informatie over de privacybescherming kun je terugvinden op de website van de e-healthbehandeling waarvoor je je hebt aangemeld.

6.4 Copyright

Het materiaal (zoals teksten en geluidsbestanden) van onze e-healthbehandelingen mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, zonder toestemming van het Helen Dowling Instituut.

6.5 Toegangsweigering

Wanneer geconstateerd wordt dat er op een onrechtmatige manier van de site gebruik wordt gemaakt, zal de toegang daartoe voor de betreffende deelnemer geblokkeerd worden.

7 Evaluatie en tevredenheid

7.1 Vragenlijsten

Op vaste tijdstippen evalueren wij met je of jouw behandeling voldoende resultaat heeft. Je vult daarvoor een online vragenlijst in. De uitkomsten hiervan worden door de indicerend of coördinerend regiebehandelaar met je besproken. Dit gebeurt voor het intakegesprek, voor het focusgesprek, drie maanden na het focusgesprek, ieder jaar dat je bij ons in zorg bent en bij afsluiting. De behandelaar kan in overleg met jou besluiten vaker vragenlijsten af te nemen. Met behulp van de vragenlijsten kijken we samen  of je behandeling voldoende resultaat heeft. Wanneer er sprake is van zorg in de specialistische GGZ worden deze evaluatiemomenten in het multidisciplinaire team besproken.

In het algemeen is het zo dat als er geen verbetering optreedt, de behandeling in overleg met jou wordt aangepast of er wordt gekeken of er elders een beter passend behandelaanbod beschikbaar is.

7.2 Tevredenheid

Wij horen graag van je waarmee je wel en niet tevreden bent tijdens jouw behandeling bij het Helen Dowling Instituut. Hierover zijn vragen opgenomen in onze vragenlijsten. Wij stellen het bijzonder op prijs als je jouw ervaringen met het Helen Dowling Instituut wilt delen op zorgkaartnederland.nl. Dit helpt anderen om de juiste zorg te vinden.

8 Kosten en facturering


Hieronder leggen wij uit welke vergoedingsmogelijkheden er zijn en waar je op moet letten.

8.1 Zorgprestatiemodel

Het bekostigingssysteem voor behandelafspraken in de GGZ heet het zorgprestatiemodel. Hierover vind je informatie op zorgprestatiemodel.nl. De tarieven voor behandelafspraken verschillen, afhankelijk van o.a. het type afspraak (diagnostiek of behandeling), de setting, het beroep van de behandelaar en de duur van de afspraak. Wij factureren per afspraak.

8.2 Verwijsbrief

Om zorgkosten bij je verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van je arts nodig. De meeste verwijzers verwijzen via Zorgdomein. Je kunt ook zelf een verwijsbrief opsturen naar het Helen Dowling Instituut. Deze vind je hier.

8.3 Jouw zorgverzekering

Het Helen Dowling Instituut heeft met bijna alle zorgverzekeraars (-koepels) een contract. Welke zorgverzekeraars dit zijn verschilt per kalenderjaar. Kijk hier voor de actuele status.

Psychologische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat jouw verzekeraar de zorgkosten voor de behandeling vergoedt. Omdat de voorwaarden  per zorgverzekeraar verschillen, is het belangrijk dat je zelf navraag doet bij jouw zorgverzekeraar over de vergoeding van jouw behandeling. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op jouw nog openstaande eigen risico. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Je kunt deze tarieven vinden op: zorgprestatiemodel.nza.nl.

8.4 Eigen risico

De behandeling door het Helen Dowling Instituut telt mee voor het (verplichte en vrijwillig verhoogde) eigen risico. Dit betekent dat wanneer je jouw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en bij ons in behandeling komt, de kosten voor je behandeling afgetrokken worden van je nog openstaande eigen risico. Neem voor informatie over de hoogte van je eigen risico contact op met je zorgverzekeraar.

Ook wanneer na de intake bij het Helen Dowling Instituut onverhoopt blijkt dat het Helen Dowling Instituut je niet kan behandelen of wanneer je zelf kiest om na de intake niet bij het Helen Dowling Instituut in behandeling te komen factureren wij deze kosten aan je zorgverzekeraar en wordt er dus aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Wij factureren de kosten aan jouw zorgverzekeraar per prestatie, volgens het zorgprestatiemodel. (zie 8.1)

8.5 Niet-gecontracteerde zorg

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben? Dan raden we je aan contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Mogelijk kom je alsnog in aanmerking voor 100% vergoeding van je behandeling bij het Helen Dowling Instituut.

Als je een restitutiepolis hebt wordt de gehele behandeling 100% vergoed. Heb je geen restitutiepolis dan krijg je de behandeling waarschijnlijk deels vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en per polis.

Hebben wij geen contract met jouw verzekeraar? Dan krijg je als cliënt een factuur van het Helen Dowling Instituut, die je zelf betaalt en achteraf declareert bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt deze behandeling dan deels vergoed. Wij hanteren op onze facturen de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.

8.6 Verhindering

Het kan voorkomen dat je door ziekte of overmacht een afspraak niet kunt nakomen. Je dient dan minimaal 24 uur voor de afspraak te annuleren door te bellen naar ons secretariaat.

Wanneer de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij jou in rekening te brengen. De kosten zijn € 50,- per afgemelde afspraak en zijn niet te declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit heeft de overheid bepaald.

8.7 Opleidingsplek

Het Helen Dowling Instituut is een erkende opleidingsinstelling voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Om zich verder te bekwamen in hun beroep voeren onze opleidelingen regelmatig samen met een werkbegeleider of supervisor intakes, therapiegesprekken en diagnostische onderzoeken uit. De inzet van alle beroepen zie je terug op de factuur van jouw zorgverzekeraar.

9 Privacy en medisch dossier

9.1 Inzage medisch dossier

Vanaf het najaar van 2020 werken wij met een online cliëntportaal. Hierin kun je altijd je dossier inzien.

Op jouw verzoek kunnen wij ook kopieën verstrekken van (delen) van je dossier. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek  (met handtekening) in bij je regiebehandelaar. Als het om kopieën van gespreksverslagen gaat, worden deze aan je overhandigd in een persoonlijk gesprek met de (regie)behandelaar. Wil je je een volledige uitdraai van jouw dossier ontvangen, dan is de eerste keer gratis, bij een volgende keer brengen wij kosten in rekening.

Privacy van derden

Voordat wij een dossier verstrekken, controleren wij of er informatie over derden in het dossier is opgenomen. Als dat zo is, gelden er namelijk andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Het gaat dan met name om de vraag of deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.  Wanneer het dossier informatie bevat die de privacy van derden kan schaden, kun je geen inzage  krijgen of ontvang je een kopie waaruit deze informatie verwijderd is.

Jeugdigen

Voor jeugdigen geldt dat kinderen van twaalf tot zestien jaar ook zelf toestemming moeten geven en vanaf zestien jaar gelden de regels van volwassenen.
Ben je niet meer in behandeling, dan kun je een uitdraai van je dossier opvragen via ons secretariaat. Omdat het privacygevoelige medische gegevens betreft die alleen aan jou persoonlijk mogen worden verstrekt, vragen wij je om jezelf te legitimeren. Een alternatief is om een ander te machtigen het dossier af te halen. Ook in dat geval vragen wij om (een kopie) van jouw legitimatiebewijs.

9.2 Welke gegevens levert het Helen Dowling Instituut over mij aan bij de zorgverzekeraar en de NZa?

In 2022 is het Zorgprestatiemodel geïntroduceerd als bekostigingswijze voor de GGZ. Binnen dit model is bepaald welke informatie door zorgaanbieders wordt verstrekt aan zorgverzekeraars en aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Informatie hierover vind je op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/

Als je bezwaar hebt tegen het verstrekken van gegevens aan je zorgverzekeraar en de NZa kun je een privacyverklaring invullen. Vraag hiernaar bij je behandelaar of bij ons secretariaat. Nadat deze is ingevuld, registreren wij in ons EPD dat de gegevens (zoals genoemd bij het volgen van bovenstaande link) niet worden verstrekt aan de zorgverzekeraar en de NZa. Het Helen Dowling Instituut is wel verplicht de gegevens zelf te bewaren in de eigen administratie.

Je kunt een eerdere keuze tijdens een lopende behandeling altijd veranderen.

9.3 Welke gegevens levert het Helen Dowling Instituut over mij aan bij mijn huisarts?

Wij doen kort verslag over de behandeling aan jouw huisarts. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen de huisartsen en de GGZ, waarin staat welke informatie wanneer wordt verstrekt. Het betreft informatie over de problematiek en diagnose, het behandelingsplan, het beloop, de regiebehandelaar, medicatie-advies, advies voor verdere behandeling, terugvalpreventieplan.

9.4 Hoe gaat het Helen Dowling Instituut om met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Alle rechtstreeks bij je behandeling betrokken behandelaars zijn gerechtigd om je behandeling met elkaar te bespreken en om jouw dossier in te zien. Daarnaast geef je door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden horend bij je behandelovereenkomst toestemming om in het multidisciplinair teamoverleg je behandeling te bespreken. Alle behandelaars zijn verplicht tot geheimhouding en verstrekken dan ook nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder jouw toestemming. Alle informatie die je ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in jouw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Heraanmelding

Wanneer je eerder in zorg bent geweest bij het Helen Dowling Instituut en je opnieuw aanmeldt, dan veronderstellen wij je toestemming om je dossier(s) van eerdere behandelingen in te mogen zien. De reden hiervoor is het kunnen organiseren van passende zorg op basis van volledige informatie.

9.5 Bewaartermijn medisch dossier

Van alle mensen die zorg krijgen bij het Helen Dowling Instituut worden de gegevens 20 jaar bewaard vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze gegevens zijn alleen ter inzage van jou als cliënt en je behandelaar(s) van het Helen Dowling Instituut.

9.6 Vernietiging medisch dossier

Je hebt het recht op vergetelheid. Dit betekent dat je mag vragen om jouw dossier tijdens of na afloop en facturatie van jouw behandeling te vernietigen. Alle behandelinhoudelijke gegevens uit jouw (digitale) medisch dossier en uw papieren dossier worden dan vernietigd en de overige gegevens geanonimiseerd. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we je een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan gaan als er geen dossier is. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met handtekening) in te dienen bij de directeur zorg. Dit heeft te maken met de kosten die het Helen Dowling Instituut moet maken om de gegevens uit het digitale patiëntendossier te laten verwijderen. Wij handelen je aanvraag binnen drie maanden af, mits de administratieve afhandeling van je behandeling bij ons en met jouw zorgverzekeraar is afgerond en wij de vergoeding hiervoor hebben ontvangen.

Wij kunnen niet aan je verzoek om vernietiging voldoen als er sprake is van een zwaarwegend belang, zoals het kunnen uitvoeren van verdere behandeling, de informatie in jouw dossier van belang is voor andere cliënten, of als een wettelijk voorschrift in strijd is met vernietiging.

10 Klachten en geschillen

Wij proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent. Het Helen Dowling Instituut hanteert een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Het Helen Dowling Instituut staat open voor feedback. Je kunt daarom je onvrede altijd bespreken met je (regie)behandelaar. Als je dat niet wilt kun je contact opnemen met de teamleider zorg van de locatie waar je zorgt ontvangt. Kom je niet tot een oplossing dan is het ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de onafhankelijke, externe klachtenfunctionaris. Deze kijkt samen met jou wat er precies aan de hand is en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Je kunt de klachtenfunctionaris per e-mail of telefonisch bereiken, deze gegevens vind je hier.

Als je er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, is er sprake van een geschil. Je kunt dan terecht bij De Geschillencommissie, zie hdi.nl/klachtenregeling.

11 Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Bel of mail het secretariaat, via 030 252 40 20, info@hdi.nl.